מדיניות ביטול ושינוי הזמנה אינטרנטית

 

1. שינוי הזמנה על ידי המזמין תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המסעדה, אשר תעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין.

2. ביטול הזמנה יתאפשר אך ורק עד ליום חמישי בשעה 19:00 הסמוך למועד ביצוע ההזמנה בטלפון מספר 03-5789999 שלוחה 8. מובהר, כי במקרה כאמור לעיל, בו ניתן יהיה לבטל ההזמנה יזוכה המזמין מהתשלום ששולם על ידו, אולם המסעדה תהא רשאית לגבות מהמזמין תשלום בגין הביטול, בהתאם להוראות החוק.

3. לאחר שכבר סופקה ההזמנה, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה והמזמין יחוייב בתשלום מלוא סך ההזמנה.

4. עדכון הזמנה יתאפשר טלפונית דרך שירות מוקד הלקוחות בטלפון מספר 03-5789999 שלוחה 8 וזאת עד ליום חמישי בשעה 19:00 הסמוך למועד ביצוע ההזמנה. יודגש כי ככל שיש שינוי במחירים של מוצר שהתווסף להזמנה ממועד ההזמנה המקורית, יחויב המזמין לפי המחירים העדכניים בשעת עדכון ההזמנה.

5. אספקת המוצרים בפועל כפופה למלאי המוצרים שיימצא באותה עת במסעדה היהודית. המסעדה אינה חייבת לספק ולא תספק מוצרים שלא יימצאו בעת ליקוט ההזמנה. המזמין לא יחויב בגין מוצרים שלא יסופקו בפועל, אך לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המסעדה ו/או מי מטעמה בגין מוצרים שלא סופקו.

במידה ויהיה חוסר במוצר שהוזמן, יעשה מוקד שירות הלקוחות של המסעדה באינטרנט מאמץ לפנות אליכם כדי לקבל את הסכמתכם מראש להחלפת המוצר.

אתר המסעדה יהא רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך למזמין הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחוייב המזמין בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.

6. איסוף ההזמנה הינו באחריות המזמין בלבד.

המזמין נדרש לבדוק את תכולת ההזמנה מיד עם קבלתה ולהשוות הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו במקום, עזיבת המסעדה עם ההזמנה תהייה כעין חזקה כי ההזמנה סופקה במלואה.

7. המסעדה שומרת לעצמה הזכות לאסוף בעת השימוש באתר, מידע אודות הרגלי הקניה, מוצרים שנרכשו, מידע או פרסומות שנקראו באתר, וכל מידע אחר.

8. יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות המסעדה היהודית, כפי שתקבע מעת לעת.

9. התמונות באתר הינם “הצעת הגשה” ולהמחשה בלבד!

10. יובהר כי מחירי המוצרים המוזמנים באתר עשויים להיות שונים מהמחירים בחנויות הרשת (זולים יותר או יקרים יותר), הרכישה באתר תיעשה במחירים הנקובים בו לרכישה באתר בלבד.

11. המזמין מאשר שגילו הינו מעל 18 שנים

X